Sākumlapa   DIEVA MEKLĒJUMI   DIEVS VIŅU DZĪVĒ  
KAS IR JĒZUS
 
DIEVS UN ES
  MANS SOLIS TICĪBĀ  

KĀ TU DOMA…Kura ir visu laiku visizcilākā personība?
Kurš ir visievērojamākais līderis pasaulē?
Kurš ir visievērojamākais skolotājs pasaulē?
Kurš ir paveicis visvarenākos darbus cilvēces labā?
Kurš ir nodzīvojis vissvētāko dzīvi?

Lai kurā pasaules daļā tu atrastos, lai ar kādas reliģijas pārstāvjiem sarunātos, viņiem būs jāatzīst, ka pasaulē nav bijis otra tāda cilvēka kā Jēzus no Nācaretes. Viņš ir visu laiku visunikālākā persona.

Jēzus izmainīja vēstures gaitu. Pat datums uz rīta avīzes liecina par faktu, ka pirms 2000 gadu virs zemes dzīvoja Jēzus no Nācaretes. P.m.ē. (pirms mūsu ēras) nozīmē "pirms Kristus"; savukārt A.D. jeb Anno Domini latīņu valodā nozīmē "Tā Kunga gads".

Viņa nākšana tika pareģota

Simtiem gadu pirms Jēzus dzimšanas Israēla pravieši paredzēja Viņa nākšanu. Vecā Derība, ko 1500 gadu ilgā periodā ir sarakstījuši daudzi cilvēki, satur vairāk nekā 300 pravietojumu, kas runā par Jēzus nākšanu pasaulē. Ikviens pravietojums par Viņu: brīnumainā piedzimšana, bezgrēcīgā dzīve, daudzie brīnumi, nāve un augšāmcelšanās – ir piepildījies.

Jēzus dzīve, brīnuma darbi, Viņa runātie vārdi, nāve pie krusta, augšāmcelšanās, uzņemšana debesīs – viss norāda uz faktu, ka Viņš bija vairāk nekā cilvēks. Jēzus apgalvoja: “Es un Tēvs esam viens”; “Kas ir redzējis Mani, ir redzējis Tēvu”; “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva kā vien caur Mani”.

VIŅA DZĪVE UN VĒSTS ATNES PĀRMAIŅASPavēro Jēzus no Nācaretes – Kristus – dzīvi un iespaidu vēstures gaitā un tu redzēsi, ka Viņš un Viņa vēsts vienmēr rada lielas pārmaiņas cilvēku un tautu dzīvē. Visur, kur ir izplatījusies Viņa mācība un iespaids, sabiedrībā ir ticis atzīts laulības svētums un sieviešu tiesības; atvērtas skolas un universitātes; pieņemti bērnu aizsardzības likumi; atcelta verdzība un panākts daudz citu pozitīvu pārmaiņu.

Ko tev nozīmē Jēzus no Nācaretes?

Atbilde uz šo jautājumu noteiks tavu dzīvi šeit un tavu likteni mūžībā.

Atrauj Jēzu Kristu no kristietības un nekas pāri nepaliks. Uz Bībeli balstīta kristietība nav tikai pasaules uzskats, ētiska mēraukla vai reliģisku rituālu ievērošana. Patiesa kristietība balstās uz dzīvām, personīgām attiecībām ar augšāmcelto, dzīvo Kungu un Glābēju.

Augšāmceltais Kristus – kristietības dibinātājs

Jēzus no Nācaretes tika piesists krustā, apglabāts svešā kapā un pēc trim dienām augšāmcēlās; šajā ziņā kristietība ir unikāla.

IEMESLI TICĒT


Augšāmcelšanās ir izšķiroši svarīgs kristietības aspekts. Kristieši tic, ka augšāmcelšanās ir fakts. Tam ir vairāki iemesli:

Paredzējums

Pirmkārt, Jēzus pats paredzēja savu nāvi un augšāmcelšanos un tas notika tieši tā, kā Viņš to bija paredzējis.

Tukšais kaps

Otrkārt, augšāmcelšanās ir vienīgais ticamais izskaidrojums tam, ka kaps bija tukšs. Bībele vēsta, ka kapu, kurā tika guldīts Jēzus ķermenis, apsargāja romiešu kareivji. Papildus tam, tā priekšā tika aizvelts milzīgs akmens.

Personīga tikšanās

Treškārt, pēc savas augšāmcelšanās Jēzus vismaz desmit reizes parādījās tiem, kas viņu pazina. Ēdot un sarunājoties ar viņiem, ļaujot Sev pieskarties, Viņš pierādīja, ka tās nav halucinācijas.

Baznīcas dzimšana

Ceturtkārt, augšāmcelšanās ir vienīgais saprātīgais izskaidrojums kristīgās Baznīcas dzimšanai. Kristīgā Baznīca nenoliedzami ir lielākā institūcija pasaules vēsturē.

Pārvērsta dzīve

Piektkārt, augšāmcelšanās ir vienīgais loģiskais izskaidrojums pārvērtībām mācekļu dzīvē. Pirms augšāmcelšanās mācekļi pameta savu Meistaru; pēc Viņa nāves viņi bija satriekti un izmisuši. Viņi negaidīja, ka Jēzus augšāmcelsies no mirušajiem.

Taču pēc Jēzus augšāmcelšanās un Vasarsvētku pieredzes, šie paši izmisušie un satriektie cilvēki pilnīgi pārvērtās. To spēja paveikt vienīgi augšāmceltā Kristus varenais spēks. Viņa vārdā tie apgrieza pasauli kājām gaisā.

Neviens, kurš godīgi ir apsvēris pārliecinošos faktus, kas apliecina Jēzus no Nācaretes dievišķo izcelsmi un augšāmcelšanos, nespētu noliegt, ka Viņš ir Dieva Dēls, apsolītais Mesija.

Dzīvais Kungs

Jēzus Kristus ir dzīvs arī šodien. Viņš svētī un pilnveido ikvienu, kas uzticas un paklausa Viņam. Starp tiem ir daudz tādu, kuru personības iespaids aptver visu pasauli.

Franču fiziķis un filozofs Blēzs Paskāls, runājot par cilvēka vajadzību pēc Jēzus, teica: “Ikviena cilvēka sirdī ir tukšums, kuru var aizpildīt vienīgi Dievs caur savu Dēlu Jēzu Kristu.”

VAI TU GRIBĒTU IEPAZĪT JĒZU KRISTU KĀ SAVU PERSONĪGO GLĀBĒJU?

Tad tev jāsaprot, kādēļ Viņam bija jāmirst pie krusta un ka zudušās cilvēces vienīgā cerība ir Viņa nāve un augšāmcelšanās. Tā ir tava izvēle. Jēzus teica: “Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.”